Drosthusene hvalsø

Ydelse og målgruppe

Målgruppebeskrivelse

Drosthuset er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne mennesker, der har behov for støtte i hverdagen. Tilbuddet henvender sig til voksne med sindslidelser, såsom skizofreni og andre personlighedsforstyrrelser. Der skal være tale om personer, der ikke er i stand til at bo for sig selv, men som kan profitere af et midlertidigt ophold i et botilbud. Da der ikke vil være en nattevagt til rådighed i Drosthuset, skal beboeren kunne klare sig selv om natten. Der vil dog være mulighed for opkald på en akuttelefon. Aldersgruppen for indskrivning i Drosthuset, er mellem 18 og 40 år. Som udgangspunkt skal ansøgeren være i et stabilt medicinsk behandlingsforløb, samt være hospitalmæssigt færdigbehandlet ved indflytningstidspunktet. Målgruppen omfatter ikke personer med primære misbrugsproblemer eller som er aggressivt udadreagerende.

Kerne- og indsatsydelse

Formålet med et ophold i Drosthuset er, i samarbejde med sagsbehandler, at støtte op om beboerens mål, ud fra de givne ressourcer. Eftersom vi arbejder recovery-orienteret, ligger der i opholdet nogle givne og oplagte mål og læring i at mestre det daglige liv, med mere eller mindre støtte. Støtten består i hjælp til at omgås andre, at organisere tid, at holde bolig, at handle ind samt lave mad, at håndtere egen økonomi, at beskytte sig selv, samt at fremstå velsoigneret.

Struktur i hverdagen er en væsentlig del af det at bo i Drosthuset. Strukturen har til formål at indarbejde rutiner, så disse på længere sigt kan blive en naturlig del af den enkelte persons hverdag. Vi foretager eksempelvis derfor sjældent storindkøb, men foretrækker at handle lokalt og gøre dette som en daglig aktivitet, så der skabes en fortrolighed med denne del af hverdagslivet. Hermed bliver det også en opgave, som alle skal deltage i og tage ansvar for.

Drosthusets tilbud og aktiviteter tager udgangspunkt i beboernes interesser, ønsker og behov. Der lægges stor vægt på, at Drosthuset er beboernes hjem, og at de har størst mulig indflydelse på dagligdagen i huset. Fælles hygge og socialt samvær er en væsentlig del af botilbuddets
hverdag. Der lægges vægt på at støtte beboerne i sund levevis, med hensyn til kost og motion.

Herudover deltager medarbejderne i de fælles aktiviteter, som beboerne beslutter på husmøderne, f.eks. fælles ferieture, 1-dags udflugter, fester, undervisning i huset eller andre ting, som beboerne kunne ønske sig.

Et ophold i Drosthuset kan ses som en midlertidig øvebane, hvor beboeren kan få den rette mængde støtte til, at opnå en større grad af selvstændighed. Det forventes at beboerne er aktivt deltagende, samt at de tager ansvar i de pligter, som de støttes i. Hvis en beboer har brug for ekstra støtte til eksempelvis personlig hygiejne, rengøring, aktiviteter eller lignende, kan der indgås en ekstraordinær aftale om et vis antal støttetimer mellem beboer, handlekommune og Drosthuset.

Disse ydelser har baggrund i Drosthusets værdigrundlag og visioner, som vi mener kan skabe basis for recovery.

Drosthusets tilgange og metoder

Der stræbes i Drosthuset efter, at personalegruppen er tværfagligt sammensat, og det er et krav at alle ansatte har en pædagogisk og/eller social- og sundhedsmæssig uddannelse.

Drosthuset er et botilbud, der arbejder med helhedsorienteret støtte i hverdagen, hvor omsorg, respekt, ligeværdighed og empati for det enkelte menneske vægtes højt. Vi har en ressource-orienteret tilgang, hvor vi har fokus på den enkeltes ressourcer fremfor begrænsninger. Vi tror på at alle mennesker kan udvikle sig og få et liv med højere livskvalitet.

Recovery

I Drosthuset arbejder vi recovery-orienteret.  Recovery er en individuel proces, hvor ressourcer hos både personen selv og ressourcer i omgivelserne, har betydning for muligheden for at komme sig. Recovery er altså ikke det samme som helbredelse, eller at vende tilbage til det der var, men handler snarere om at komme videre. Der er tale om en proces hen imod nogle personlige mål og at leve et liv, der anses som værende værdifuldt og tilfredsstillende.  Recovery er knyttet til det enkelte individs egen indsats i recoveryprocessen. Det vil sige at komme sig, er en individuel proces, hvor man aktivt skal ville det, idet recoveryprocessen bygger på forandring i den enkelte persons liv, holdninger, værdier, følelser og mål i livet. Det er derfor grundlæggende, at vi altid tager udgangspunkt i de ressourcer den enkelte besidder. Ydermere bestræber vi os for at fokusere og støtte op om de drømme og mål beboerne har hver især, da disse kan danne grundlag for en lyst og styrke til aktiv handling og psykisk forbedring.

Med afsæt i recovery-tilgangen arbejder vi som botilbud på at beboernes indflydelse, med udgangspunkt i individuelle behov, styrkes på alle niveauer samt at beboerne støttes til at arbejde med egne løsninger og mestringsstrategier. Efter eget ønske og behov, støttes beboerne i at bevare og/eller genoptage kontakt til det private netværk. Ydermere sikres beboerne adgang til samfundets tilbud og støttes i at gøre brug af disse. Beboerne mødes af kompetente og velkvalificerede medarbejdere, der har kendskab til og kan omsætte relevante metoder og redskaber.

Low arousal

I forhold til at optimere beboernes trivsel, er vi bevidste om vigtigheden af at gøre brug af  low arousal. Det er en tilpasset, afstemt og rogivende pædagogik, der har til hensigt at forebygge konflikter og problemskabende adfærd. Ved at være opmærksom på de krav vi stiller og måden vi gør det på, kan vi nemmere skabe basis for udvikling og trivsel hos den enkelte.

Kognitiv teori

I personalegruppen bestræber vi os på at alle har modtaget undervisning i kognitiv teori og metode, da det er en tilgang vi finder relevant at anvende i forskellige sammenhænge og samtaler. Udgangspunktet for den kognitive terapi, er at tankerne indgår i et direkte samspil med vores følelser, adfærd og kropslige reaktioner. Der vil blive taget udgangspunkt i de tanker eller forestillinger, der udløser negative reaktioner, og forsøge at erstatte dem med positive tanker. Kognitiv metode er derfor en effektiv interventionsmetode, som kan hjælpe den enkelte med at ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre og derved skabe positive livforandringer.

NADA Akupunktur

Det bestræbes efter at alt fast personale får en NADA-uddannelse, således at beboerne kan tilbydes NADA akupunktur som en forebyggende og akut “støttebehandling”. Det har til formål at underbygge og stabilisere recoveryprocesser. Den gives til de beboere der ønsker det og kan bidrage med at give ro samt mindske angst, uro og tankemylder. Behandlingen har også en gavnlig dokumenteret effekt for personer med misbrugsproblemer, herunder rygning.