Drosthusene hvalsø

Beboere

Beboerinddragelse
Vi lægger i Drosthuset vægt på, at alle beboere føler sig inddraget i de beslutninger, som vedrører den enkeltes ophold i huset. Vi anser inddragelse som værende et vigtigt element i forhold til styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed. På ugentlig basis, vil der derfor foregå et beboermøde, hvor beboerne kan ytre deres meninger samt komme med forslag til spændende aktiviter og tiltag i huset. I personalegruppen går vi meget op i at have daglig kontakt med den enkelte beboer, hvor vi i fællesskab kan planlægge daglige gøremål og have en snak om almen trivsel og udvikling.

Dagligdagen
Fra personalets side støtter vi op om, at den enkelte har en aktiv hverdag, så vidt muligt ud fra beboerens egne initiativer eller ønsker.
Beboeren bestemmer frit over det meste af dagligdagen i huset. Der er dog altid hensyn at tage til medbeboere og de aftaler man har indgået. Der er en struktur i hverdagen i form af måltiderne, hvor beboerne opfordres til deltage. Der er desuden en forventning om, at den enkelte indgår med ansvarlighed i forhold til pligter i forbindelse med rengøring, indkøb og madlavning. Herudover lykkes det for nogle af beboerne at have lidt arbejde eller deltage i fritidsbeskæftigelser.

Forventninger til Drosthusets beboere
Inden for 3 måneder efter indflytning, tilrettelægges der en udviklingsplan for den enkelte beboer, i overensstemmelse med kommunens handleplan og beboerens egne ønsker. Beboeren vil få tilknyttet en kontaktperson blandt personalet. Der vil være mulighed for ugesamtaler og planlægning i forhold til hvilken støtte der er behov for og hvornår. Kontaktpersonens ansvar er at koordinere indsatsen, men hele personalegruppen vil være behjælpelig med kontakt og støtte.

Der er nogle klare forventninger til husets beboere om, at de skal deltage aktivt i og omkring aktiviteter, der har betydning for at få en hverdag til at fungere. Det vil f.eks. sige rengøring af fællesrum, indkøb og madlavning, samt at medvirke til at holde husets udearealer. Dette gøres med personalestøtte.
Beboerne forventes at have en ugentlig maddag, hvor der sammen med et personale laves mad til resten af husets beboere. Forud for dette skal beboeren tilrettelægge menuen og handle ind. Drosthuset går meget op i at etablere en madkultur, hvor alle beboere spiser med, således at det sociale samvær og sund mad sættes i fokus.

Beboermøder
Drosthusets beboere har medindflydelse på de områder, der vedrører de fælles områder i huset og de forhold, der har betydning for den enkelte i hverdagen. Det sker gennem samtaler med personalet og ikke mindst på de førnævnte beboermøder. Beboermøder holdes en gang om ugen med deltagelse af alle beboere og det personale der er på arbejde. Beboerne og personalet beslutter dagsordenen. Beboerne skiftes til at skrive referat fra mødet og referaterne findes i en mappe i stuen. Der er nogle faste punkter med planlægning af rengøring, indkøb og madlavning. Det kan også være punkter som fx justering af husregler, planlægning af ferieture og diverse arrangementer (sammenkomster ved højtider, udflugter, tilmelding til sportsaktiviteter mv.).
Konflikter og uoverensstemmelser, der vedrører fællesskabet kan tages op på beboermødet.
Det forventes at alle beboerne deltager i husmøderne og tager det medansvar, som den enkelte magter.

Nye beboere
Beboerne har mulighed for at møde nye potentielle beboere inden indflytning. Hvis de har indvendinger, vil personalet tage det med i overvejelserne, inden endelig visitation.

 

Beboernes netværk
Drosthuset tilstræber, at have et positivt samarbejde med den enkelte beboer og dennes netværk i den udstrækning, som den enkelte beboer ønsker og/eller tillader det. Personalets opgave er at yde støtte til beboeren, så han/hun kan få det bedste ud af sit netværk, da det at holde kontakt med omverdenen kan være en svær proces. Her tænkes på telefonopringninger, brevskrivning, besøg m.m. I Drosthuset arrangeres der festlige sammenkomster årligt, hvor beboernes familier og netværk inviteres. Der støttes desuden op om besøg hos beboernes familier. Personalet følger beboerne, såfremt der er behov for ledsagelse. Målet er at det kan blive en selvstændig proces. Personalet er ved ledsagelse særligt opmærksomme på at holde sig i baggrunden, så familien er i fokus.