Drosthusene hvalsø

Værdigrundlag Glostrup

 

Menneskesyn

Vores menneskesyn tager udgangspunkt i den enkelte beboer og dennes ønsker, håb og ressourcer. Vi mener på, at alle er ligeværdige, samt at alle kan og ønsker udvikling. Vi har fokus på individet, men også vigtigheden af fællesskabet, da vi mener at mennesker er sociale af natur. Oplevelsen af livskvalitet er individuelt og vi ser det som vores fornemmeste opgave at hjælpe, hver enkelt beboer til det gode liv i deres egen optik. Vores menneskesyn går igen i vores værdigrundlag.

Værdigrundlag
Drosthusenes værdigrundlag er lavet på en fælles temadag maj 2007, hvor alle medarbejdere, ledere og bestyrelsen deltog.
Der blev fundet 6 fælles værdier:

Ligeværdighed: Vi ønsker at indgå i ligeværdige relationer: Medarbejder-beboer, medarbejder-medarbejder, leder-medarbejder. Relationer er aldrig lige: Vi kommer alle med forskellige forudsætninger og vi har forskellige roller for eksempel som medarbejdere i forhold til beboere. Men vi tilstræber at være ligeværdige. Det vil sige vi er lige meget værd som personer. At vi behandler hinanden respektfuldt såvel i tiltale som i tanke. At vi lader alle meninger komme til udtryk – også når vi er uenige.

Fokus på ressourcer: Ud af en ligeværdig relation kommer naturligt et fokus på ressourcer frem for begrænsninger. Vi ønsker at se potentialet i hinanden. At støtte op omkring det, vi kan, hver især, så vi herigennem kan vokse. Ved at have fokus på hinandens ressourcer åbner vi op for troen på forandring og ser muligheden for udvikling.

Nærvær: Vi ønsker at være nærværende på to måder: At ’være nær’ ved beboerne. Den bedste kvalitetstid udspringer af en god del kvantitetstid. Vi skal derfor være tilgængelige for beboerne så meget som muligt. Både når de har direkte brug for det, men også når ikke de har. At ’være nær’ med beboerne. Vi tilstræber at være mentalt tilstede i samværet med beboerne (og medarbejderne indbyrdes!). Når vi er nærværende, kan vi på en gang være os selv som personer og intuitivt trække på vores faglige og personlige kompetencer.

Ansvarlighed: Alle i Drosthuset forventes at have ansvarlighed i deres virke, hvad enten man er beboere, medarbejder eller leder. En væsentlig forudsætning for at kunne komme sig efter en psykisk lidelse er at man tager ansvaret for sit eget liv. Vi som personale kan med andre ord ikke tage ansvaret for beboernes liv – det er simpelthen ikke muligt. Vi kan tage ansvar for, at beboerne har de bedst mulige betingelser for at udøve ansvarlighed i forhold til deres eget liv. Det gør vi ved ikke at tage over og løse beboernes udfordringer, men hjælper og støtter op om, at de selv finder en løsning.

Udvikling: Vi tror på, at alle mennesker kan og vil udvikle sig. At oplevelsen af at udvikle sig har afgørende betydning for livskvaliteten. Med det i baghovedet, findes der ikke kroniske lidelser – forstået som lidelser, der ikke kan ske udvikling med. Der er forskel på, hvor meget den enkelte udvikler sig, men alle har mulighed for at gøre det. Som personale må vi til stadighed udvikle os fagligt som personligt. Hvis ikke vi løbende udvikler vores kompetencer gennem for eksempel kurser, uddannelse og supervision, vedligeholder vi ikke på status quo – vi mister kompetence. Vi skal forholde os til udviklingen i samfundet og for eksempel overveje, om boligerne opleves som tidssvarende og om der opstår nye normer for omgangstone.

Miljø: Såvel de fysiske som psykiske rammer har stor betydning for trivslen. Det er vigtigt at botilbuddet fremtræder som et hjem – ikke en institution. Der skal være blomster, billeder på væggene. Skilte med anvisninger (’Husk at vaske hænder’) mv. skal begrænses mest muligt. Der skal være en ’hjemlig’ omgangstone, præget af kærlig humor, ligeværdighed og nærvær. Traditioner er vigtige at værne om. Fødselsdage og højtider skal markeres.
Værdigrundlaget er tilgængeligt for alle på hjemmesiden www.drosthusene.dk.

Værdigrundlagets betydning for praksis
Værdigrundlaget tages op på et personalemøde 2 gange årligt, hvor déts betydning for praksis diskuteres. Derudover diskuteres ligeledes, om vi lever op til værdigrundlaget og arbejder ud fra det i det daglige. Dette bruges også i forhold til evalueringen af værdigrundlaget.

Evaluering af værdigrundlaget
Hvert 3. år evalueres værdigrundlaget i samarbejde med de øvrige Drosthuse. Værdigrundlaget evalueres i det enkelte hus. Er der behov for ændringer tager lederne, på et ledermøde, beslutning om hvordan det skal foregår i praksis. Evaluering skal sikre at værdier forbliver relevante og efterleves i praksis.

Værdigrundlaget er sidste evalueret ultimo 2013. Ledergruppen i Drosthusene vil i løbet af 2015 planlægge en fælles temadag for en større evaluering og revidering for det fælles værdigrundlag.