Drosthusene hvalsø

Målgruppe og Ydelse

 

Målgruppe
Drosthuset er socialpsykiatriske botilbud for voksne, der har behov for støtte i hverdagen.

Drosthuset henvender sig til voksne med sindslidelser, primært skizofreni og fortrinsvis i alderen fra 18 til 40 år ved indskrivning til botilbuddet. Der skal være tale om personer, der ikke er i stand til at bo for sig selv, men kan profitere af et kortere- eller længerevarende ophold i et botilbud.

Som udgangspunkt skal ansøgeren være i et stabilt medicinsk behandlingsforløb ved indflytningstidspunktet.

Der skal være behov for personalestøtte i et vist omfang, dog således at pågældende kan være uden personale om natten.

Målgruppen omfatter ikke personer med primære misbrugsproblemer eller som er udad reagerende.

Fysiske rammer
Drosthuset Glostrup er beliggende midt i Glostrup Kommune med et indbyggertal på ca. 21.000, og er placeret under Region Hovedstaden.

Huset er en ældre stor villa på 400 m2 og med en mindre have. Huset ligger i meget kort gå afstand fra Glostrup centret på Siestavej 8, 2600 Glostrup.

Der er i Drosthuset Glostrup 7 beboerværelser med eget toilet og bad i selve botilbuddet samt to lejligheder på 48,5 m2. Værelserne i botilbuddet varierer mellem 16 m2 til 25 m2.

I tilknytning til botilbuddet er der kontor og personalerum på ca. 70 m2.

Kerneydelse
Drosthusets kerneydelse tager udgangspunkt i værdigrundlaget, hvor vi har fokus på ligeværdighed, ressourcer, nærvær, ansvarlighed, udvikling og miljø.

I Drosthuset har den enkelte beboer mulighed for, at få støtte til en tilværelse med så høj grad af livskvalitet og udviklingsmuligheder, som beboeren har ressourcer til og ønske om at opnå.

Formålet med et ophold i Drosthuset er at støtte op om beboerens egne ressourcer med henblik på, at pågældende i så stor udstrækning, som muligt kan blive i stand til at drage omsorg for sig selv, mestre et socialt liv og på den måde tage ansvar for eget liv.

Støtten består i dagligt socialt samvær, tilbud om ugentlige samtaler, støtte til eksempelvis madlavning, ledsagelse ved indkøb samt ved opstart af nye aktiviteter (uddannelse, sport mv.).

Drosthusets tilbud og aktiviteter tager udgangspunkt i beboernes interesser, ønsker og behov.

Herudover deltager medarbejderne i de fælles aktiviteter, som beboerne beslutter på husmøderne, f.eks. fælles ferieture, 1-dags udflugter, fester, undervisning i huset eller andre ting, som beboerne kunne ønske.

Fælles hygge og socialt samvær er en væsentlig del af botilbuddets hverdag.

Medarbejderne lægger stor vægt på, at Drosthuset er beboernes hjem, og at de har størst mulig indflydelse på dagligdagen i huset.

Delydelse
Har beboerne brug for ekstra støtte laves en aftale om ekstra støttetimer mellem beboer, handlekommune og Drosthuset.

Ved udflytning til egen lejlighed varetager Drosthuset gerne et eventuelt efterværnsforløb.

Faglig tilgang
Drosthuset er et botilbud, der arbejder med helhedsorienteret støtte i hverdagen, hvor omsorg, respekt, ligeværdighed og empati for det enkelte menneske vægtes højt. Vi mener, at alle mennesker kan udvikle sig og få et liv med optimeret livskvalitet. Udgangspunktet for vores arbejde er, at støtte den enkelte bedst muligt i denne udviklingsproces, indenfor de rammer botilbuddet giver.

Der tilstræbes i Drosthuset, at personalegruppen er tværfagligt sammensat, og at alle ansatte har en pædagogisk og/eller social- og sundhedsmæssig uddannelse.

At arbejde tværfagligt har betydning for, hvordan vi tænker og arbejder i dagligdagen. Forskellighederne ser vi som et udtryk for mangfoldighed, idet vi ikke altid ser verden med de samme briller.

Teori
I Drosthuset arbejdes der med Recovery, der grundlæggende defineres som at komme sig, vundet større og større indpas indenfor det psykiatriske område.

Recovery er en individuel proces, hvor ressourcer hos både personen selv og ressourcer i omgivelserne har betydning for muligheden for at komme sig. Recovery er altså ikke det samme som helbredelse, eller vende tilbage til det der var, men handler snarere om at komme videre. Der er tale om en proces hen imod nogle personlige mål og at leve et liv, der for beboeren opleves som værdifuldt og tilfredsstillende.

For at støtte denne proces, skal vi som botilbud medvirke til at sikre, at:

• Beboernes indflydelse – med udgangspunkt i individuelle behov hos beboerne – styrkes på alle niveauer.
• Beboerne støttes til at arbejde med egne løsninger og mestringsstrategier.
• Beboerne støttes – efter behov og ønske – i at bevare og/eller genoptage kontakt til det private netværk.
• Beboerne – efter behov og ønske – har adgang til uddannelse og arbejdsmarkedet samt støtte til at klare et job.
• Beboerne har adgang til lokalsamfundets tilbud og støttes i at gøre brug af disse.
• Beboerne mødes af kompetente og velkvalificerede medarbejdere.
• Beboerne mødes af medarbejdere, der har forudsætninger for, at tilrettelægge og arbejde med processer, som man har erfaring for virker.

Recovery er knyttet til det enkelte individs egen indsats i recoveryprocessen, hvilket vil sige, at komme sig er en individuel proces, hvor man aktivt skal ville det, idet recoveryprocessen bygger på forandring i den enkelte persons liv, holdninger, værdier, følelser og mål i livet. Det er derfor grundlæggende, at vi altid tager udgangspunkt i de ressourcer den enkelte besidder.

Metoder
Der udarbejdes inden for 3 måneder efter indflytning en udviklingsplan for den enkelte beboer, i overensstemmelse med kommunens handleplan, og beboerens egne ønsker og de ressourcer botilbuddet har til rådighed. Målene i den enkeltes udviklingsplan evalueres løbende og hele udviklingsplanen revideres minimum hvert halve år.

Hver beboer har tilknyttet en kontaktperson. Beboeren laver sammen med kontaktpersonen aftaler for, hvordan beboeren ønsker støtte eller hjælp til opgaver som skal udføres i dagligdagen. Hele personalegruppen er behjælpelig med kontakt og støtte. Kontaktpersonens ansvar er at koordinere indsatsen.

Kontaktpersonen er den person som kan være behjælpelig med kontakten til beboerens netværk og de samarbejdsparter, der vedrører den enkelte beboer.

Der arbejdes i Drosthuset ud fra en miljøterapeutisk tilgang, hvor beboerne støttes i så vidt muligt at klare de daglige gøremål selv. Ideen bag denne tilgang er, at det er muligt at møde og træne alle de udfordringer den enkelte beboer måtte have, i de aktiviteter og sociale sammenhænge, der er i hverdagsmiljøet.

Der er nogle klare forventninger til husets beboere om, at de skal deltage aktivt i og omkring aktiviteter, der har betydning for at få en hverdag til at fungere. Det vil f.eks. sige rengøring af fællesrum, indkøb og madlavning, samt medvirke til at holde husets have.

Beboerne står selv for den daglige madlavning, idet alle har deres egen ugentlige maddag, hvor de med støtte tilrettelægger menuen, køber ind og laver selv maden til resten af husets beboere. Der spises som udgangspunkt samlet med alle beboere, således at der etableres en madkultur, hvor det sociale samvær sættes i fokus.

Botilbuddet holder husmøde 1 gang om måneden, hvor både beboere og medarbejderne kan tage emner optil drøftelse. Eksempler på emner, der drøftes og aftales på husmøderne kan være, fordeling af fællesopgaver, størrelsen af kostbeløb, fælles aktiviteter, fælles ferieture, nye ting til huset, trivsel m.v.

Det forventes, at alle beboerne deltager i husmøderne og tager det medansvar, som den enkelte magter.

Struktur i hverdagen er en væsentlig del af det at bo i Drosthuset. Strukturen har til formål at indarbejde rutiner, så disse på længere sigt kan blive en naturlig del af den enkelte persons hverdag. Vi foretager eksempelvis derfor sjældent storindkøb, men foretrækker at handle lokalt og gøre dette som en daglig aktivitet, så der skabes en fortrolighed med denne del af hverdagslivet. Hermed bliver det også en opgave, som alle skal deltage i og tage ansvar for.

Tilgængelighed
Ydelsesbeskrivelsen er tilgængelig på Drosthusets hjemmeside: www.drosthusene.dk.

Opdatering
Ydelsesbeskrivelserne gennemgås i personalegruppen 1 gang årligt, i 2. kvartal og opdateres om nødvendigt.