Drosthusene hvalsø

Ind- og udflytning

Politik for indflytning og fraflytning

Indflytning
Det tilstræbes, at indflytning sker først på dagen på en hverdag, hvor der vil være mest personale til rådighed.

Det er den nye beboers eget ansvar at få sine ejendele flyttet til Drosthuset. Det påhviler ikke Drosthusets ansatte at flytte tunge møbler og flyttekasser, hvorfor der henstilles til, at der anvendes professionelle flyttefirmaer eller beboerens netværk til dette formål.

Den nye beboers værelse er istandsat og rengjort ved indflytning. Personalet hjælper beboeren med at få møbler og personlige ejendele på plads i dennes nye hjem.

Indflytningssamtale
Den nye beboers kontaktperson vil i løbet af den første tid i huset afholde en evalueringssamtale med den nye beboer vedrørende indflytningsforløbet.

Samtalen afholdes med udgangspunkt i en spørgeguide med fortrykte fokusområder (findes i mappen ’Diverse skemaer, instrukser mv.), som herefter kan anvendes til eventuelt at forbedre fremtidige indflytningsforløb. Referat fra den afholdte evalueringssamtale opbevares i beboerens sagsmappe.

I forbindelse med samtalen starter desuden arbejdet med at udarbejde en udviklingsplan. Det er en proces, der løber over de næste par måneder.

Fraflytning
Det er vigtigt, at der er en kontinuitet fra beboerens ophold i botilbuddet og videre frem. For at nå det, er det vigtigt med en tryg udslusningsfase og en synliggørelse af de kompetencer beboeren tager med sig efter opholdet i botilbuddet. Her tænker vi både synliggørelse i forhold til vedkommendes fremtidige nærpersoner (støtte/kontaktperson, pårørende), men ikke mindst i forhold til vedkommende selv.

Ved fraflytning vil det fraflyttede værelse eller lejlighed blive gennemgået af lederen sammen med beboeren. Der noteres i en ”fraflytningsrapport”.

Den almene istandsættelse hører under husets vedligeholdelseskonto. Såfremt der er sket skader på fast inventar som kræver istandsættelse, er det beboeren som fraflytter der hæfter for denne andel.

Beboeren skal have kopi af ”fraflytningsrapporten” vedrørende slitage og/eller skader på værelset/lejligheden. Der skal oplyses en ca. pris for istandsættelse.

Såfremt der flyttes internt mellem værelser, lejligheder i Drosthuset, skal dette gøres i henhold til almindelig fraflytningspraksis.

Efter endelig fraflytning fra Drosthuset kan tidligere beboere komme på besøg efter aftale.

Proceduren kan fraviges i særlige tilfælde.

Fraflytningssamtale
Når der er taget en beslutning om, at en beboer fraflytter huset holdes en fraflytningssamtale med beboeren. Her aftaler beboer og kontaktperson (eventuelt leder) i fællesskab en strategi for, hvorledes udslusningsforløbet skal foregå.

Fraflytningssamtalen kan medinddrage følgende områder:

• Hvordan hverdagen kan tænkes at tage sig ud i den fremtidige bolig
• Hvilket udbytte beboeren har haft af, at have boet i Drosthuset.

Der er udarbejdet en spørgeguide, som bruges ved fraflytningssamtalen (findes i mappen ’Diverse skemaer, instrukser mv.).

Der udarbejdes et referat af fraflytningssamtalen, som vedlægges beboerens sagsmappe.

En fraflytningssamtale gennemgås altid ved førstkommende personalemøde. Dette gøres for at sikre, at alle er bekendt med de aftaler, der er indgået med beboeren og eventuelle samarbejdsparter.

Fraflytning til andet botilbud
Skal beboeren flytte i et andet botilbud eller lignende, deltager beboerens kontaktperson i eventuelle visitationsmøder så der skabes en kontinuitet i fraflytningsprocessen.

Fraflytning til egen bolig
Såfremt beboeren skal flytte ud i egen bolig, indgås hvis muligt et særligt tæt samarbejde med beboerens sagsbehandler/psykiatrikoordinator eller anden primær person.

Der aftales eventuelt i fællesskab med beboerens nye primærperson, hvordan selve flytningen skal foregå. Her indgås aftaler om hjælp til at pakke indbo ned, bestille flyttefolk, eventuelt lave aftaler med familie og/eller venner som vil hjælpe til.

Alle indgåede aftaler skal være nedskrevet og være tilgængelige, så andre kan overtage i tilfælde af sygdom eller lignende.

Kontaktpersonen har ansvaret for kontakten til beboerens nye primærperson indtil hele udslusnings- og fraflytningsprocessen er slut.

Efterværn
For at sikre en god udslusning, kan Drosthuset yde støtte i den første tid efter fraflytningen. Aftale om efterværn indgås mellem lederen og handlekommunen og skal være fastlagt inden støtten gives.

Revidering af politik for indflytning og fraflytning
Politikken for indflytning og fraflytning revideres ved hver indflytning eller fraflytning dog minimum 1 gang om året i 2. kvartal.